Bốn tháp cao như nhà 15 tầng ở Sài Gòn có công dụng gì?

    Các tháp cao nằm ở bốn quận trong TP HCM có công dụng ngăn chặn thiệt hại cho hệ thống ống nước.

    create

    Nhóm PV / vnexpress.net

    Nguồn: https://video.vnexpress.net/tin-tuc/loi-song/bon-thap-cao-nhu-nha-15-tang-o-sai-gon-co-cong-dung-gi-3654393.html